Rabu, 31 Maret 2010

Nampi panganten

Alhamdulillahilladzi ahallan nikah waharroma sifah. washolatu wassalamu 'ala rosulillah wa'ala alihi washabihi wamawwalah amma ba'du

Kalayan kucuran hamdu ka dzat numaha luhur sinarengan inayah jeungmaunahna. Alhamdulillah dina enjung ieu urang sadaya tiasa petepung lawung paamprok jonghok patepang raraydina raraga sillaturrahmi di tempat ieu kangge nyakseni walimatul urusy, insya Allah sakedap deui ijba kobul bakal panganten bade dilaksanakeun.

Sholawat sinareng salam mugia dilelerkeun ka jungjunan panutan alamRosulullah Saw, amnusatuladaneun sadaya ummat anu dina hiurp huripna estuning picontoeun urang sadaya di alam pawenangan.

Teu kakantun kakulawargina anu belapati, sahabat sareng rencangna anu teuneung ludeung miwah ka urang sadayana salaku ummatna anu saratia.
langkung tipayun sim kuring ngahaturkeun nuhun kawawakil rombongan anu parantos ngadugikeunsagala pamaksadanana.
Kasauran katampimaksad kahartospisan mugia Allah anu mureng alam ngalimpahkeun kurnia na.

Nu cunduk muga rahayu nu nyampak muga waluya, kawanti simkuring bingah amar watasuta.wireh aya jajaka pinilih tanding nu kersa mileuleuheungkeun pun anak kanggo dijantenkeun bojona, manawi ieu teh prantos aya garis ti ajali, pun anak kenging bageanana, sapi anut na ka banteng pun anak dulang tinande sumerah seja bumela.

Kilang kitu daek semet purun wungkul dumeh kabaledog jodo rumaos tuna rumaos laip lieuk euweuh ragap taya semetnyanggakeun badan sakujur. keur batur ngatur hirup kapayun, kang putra ditampi kuastakilih kasangga kalingga murda.

Para ibu bapa sareng kulawarga bakal besan anu salamina mugia dimulyakeun ku Allah Swt. pajar teu jangjang teu jingjing pajar jonghok bari lengoh, geuning buktosna sakieu rebona ieu sadaya cacandakan silokaning pangais asih katampi ku astakalih kasangga kalingga murda mugi mugi tiasa ngajantenkeun tatali silaturrahmi diantawis urang sadaya kalayan kenging pangwales anu panaglipet ganda ti Allah anu murbeng alam.

Sakitu anu kapihatur, tulus langkung kepang halang bobo sapanon carang sapakan hapunten anu kasuhun
Hasbunallah wanin'mal wakil
wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semoga bermanfa'at bagi semua dan jangan lupa klik gambar di samping kanan. OK

Nyerenkeun bakal panganten

Assalamu'alaikumwr. wb

Alhamdulillahilladzi ahallan nikah waharroma sifah. washolatu wassalamu 'ala rosulillah wa'ala alihi washabihi wamawwalah amma ba'du

Pujiining ati anu wening unggal detik disarengan sumerah ikhlas mangga urang sami-sami sanggakeun ka Allah Swt. anu murbeng alam.

Sembahing sukma anu setra, unggal nafas urang sanggakeun ka dzat Allah anu maha luhur Allah anu maha kawasa, luhur teu ka wengku ku usum kawasa teu kasengker ku wates, sadaya makhluk aya dina cecepenganana.
Sholawat sinareng salam miwah kawilujengan mugia nyaahan walungan cinta anu nyambung tur nutug kalautan kanjeng nabi Muhammad Saw, teu kakantun kairing kulawargina anu belapati salamina, shohabat sareng rencangna anu teuneung ludeung teu aya wates wangenna tug dugi kaurang sadaya ummatna anu saratia.

Dinten ieu simkuring dongkap seja dumeuheus ngalangkungan sillaturrahmimugi mugi ginanjar kawilujengan sapapaosna, kalih ti eta manawi bahan katampi, seja ngadugikeun kereteg maksad pun anak wastana ............................

Wireh sanggemna, kantos pateuteup patukeur tineung, palemek pacantel hate sareng putra kakasih.................................

Jauh teu burung cunduk anggang teu elat datang, maksad seja kumawantun manawi puruneun, tuang putra bade disuhunkeun supados sayogi janten pibatureun umah-umah pun anak.
Kilang kitu palias nyiduh kalangit reh rumaos, sanes bangban sanes pacing, sanes campaka aduna, wantun sotehmanawi sareng manawi kembang jambe kalanglangan, saupami kabiruyungan, kalayan kiwari simkuring seja nyanggakeun bakal panganten pameget wasta.................. buukna salambar getihna satetes, ambekana sadami tiluhur sausap rambut tihandap sahibas dampal kahaturkeun sapuratina.

Saur paripaos usum keueung pibatureun, mangsa sare keur mepende isinamah asa kalangkung da rumaos pun anak teh tuna harta sepi tinapangarti paripaosna henteu bodo bodo acan, tina sanes kanten kakiranganana mugia kersa ngama'lum.
Ieu mah landong lengoh kalempohan,nyanggakeun babantunan anu saemah pimanaeun hatur lumayan tawis xoca ti pun anak.

Pamungkas hayu urang muntang ka dzat Allah Swt. jumerit kanu maha suci neda jiad piduana mugia pun anak enggoning ngawangun rumahtanggana tiasa tetp renggenek sapapait samamanis, pinarengan pangasih pangjaring Gusti ,sakitu anu kapihatur bobo sapanon carang sapakan sihapunten anu kasuhun.

Hasbunallah wani'mal wakil
wassalamu'alaikum wr. wb.